خمیر بردو

برای کنترل بیماری هایی مانند پوسیدگی های طوقه و ریشه گیاهان، انواع شانکرها و بلایت ها، سرطان ها و گال های طوقه و ریشه، محلول پاشی ها به تنهایی کافی نبوده و لازم است بافت آلوده با ابزار تیزی تراشیده شده و بافت سالم گیاه با خمیر بردو ضدعفونی گردد. این کار برای ضدعفونی محل هرس گیاهان نیز باید انجام شود. به این منظوریک بسته چهارکیلویی ترکیب بردو را برداشته، 2 کیلوگرم سولفات مس را در8 لیتر آب و 2 کیلوگرم هیدروکسید کلسیم را در 4 لیتر آب جداگانه بصورت دوغاب درآورده ومحلول سولفات مس را به آرامی ضمن بهم زدن روی دوغاب هیدروکسید کلسیم ریخته و خوب هم می زنیم تا خمیر بردو بدست آید.